9_slangar
4_karta
2_markarbete
8_Citat-4_Attitude-rz
3_Citat-2_Well-rz
7_snow
1_Citat-1_You_rz
5_Citat-3_I-may-rz
 

Vi kan erbjuda dig alla typer av miljöundersökningar som anpassas efter just dina förutsättningar.

Ledordet för våra miljöundersökningar, oavsett vilket skede (1-8 nedan) uppdraget är i, är att stegvisa, grundliga undersökningningar görs vid varje tillfälle.

  1 Historisk sammanställning:
Inläsning och komplettering av ev. befintligt material, inventering i olika arkiv, leta fram äldre flygbilder, intervjuer, platsbesök mm).
  2 Upprättande av provtagningsplan:
Utifrån den historiska sammanställningen upprättas en plan över hur provtagningarna ska utföras. Planen anger vilka medier som ska provtas, var proverna ska tas, vilken provtagningsmetod som ska användas, vilka analyser som ska utföras samt motiv för dessa. Provtagningen bör utformas så att man med så få prover som möjligt kan beskriva föroreningssituationen. Innan provtagning utförs ska ofta tillsynsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över provtagningsplanen.
  3 Fältundersökningar:
Översiktlig eller detaljerad undersökning med provtagning och analys av föroreningar. Avgränsning av föroreningar, volymbestämning och spridning/transport av föroreningar.
  4 Riskbedömning:
Framtagande av representativa halter genom statistiska beräkningar. Förenklad eller fördjupad riskbedömning baserad på platsspecifika riktvärden samt fastställande av eventuellt behov av kompletterande undersökningar.
  5 Åtgärdsutredning:
Sammanställa möjliga åtgärdsförslag och ta fram övergripande och mätbara åtgärdsmål samt bedömning av kostnad och miljöeffekter för olika alternativ.
  6 Riskvärdering:
Riskvärdering är en process som genomförs för att tydliggöra vilket åtgärdsalternativ som är det bästa ur hälso-, miljö- och kostnadsaspekten.
  7 Åtgärdsfas:
Upprätta tillstånd, anmälningar och direktiv för miljökontroll som ska godkännas av tillståndsmyndigheten innan efterbehandling (ofta i form av sanering) får påbörjas. Utföra miljökontroll på plats med provtagning, avfallsklassificering och ev. borttransport till godkänd avfallsanläggning.
  8 Efterkontroller:
Görs ofta i form av kontrollprogram för att bekräfta att exempelvis saneringen har gett önskad miljönytta.
Joomla Template: from JoomlaShack